Du är här: Hem » Föreningen » Stadgar

Stadgar

§  1  Föreningens syfte

Motala Express´Ångbåtsförening är en ideell förening, vars syfte är att bidra till att s/s Motala Express bevaras som en av Sveriges absolut äldsta kvarvarande koleldade ångbåtar och även fortsättningsvis kommer att trafikera Vättern. Föreningen skall även i övrigt främja intresset för ångbåtskulturen, företrädesvis kring Vättern. Föreningen ska på sikt försöka finna en lösning så att s/s Motala Express åter kan tas tillbaka till Vättern.

 

§  2  Medlemskap

Alla, såväl fysiska som juridiska personer, som stödjer föreningens syfte kan bli medlemmar genom att erlägga en årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte.

 

§  3  Föreningens olika organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen.

 

§  4  Årsmötet

Ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång, enligt styrelsens beslut.

Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

1  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

3  Godkännande av kallelsen

4  Fastställande av dagordning

5  Styrelsens årsberättelse

6  Revisorernas berättelse

7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8  Fastställande av medlemsavgift för kommande år

9  Fastställande av budget för kommande år

10 Val av styrelseledamöter

11 Val av två revisorer jämte en suppleant

12 Val av valberedning

13 Övriga frågor

Därutöver behandlas, dels styrelsens övriga framställningar och förslag, dels frågor som av medlemmar väcks genom skriftlig framställning till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Omröstning vid mötet sker öppet. Medlem äger dock rätt att begära sluten omröstning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, dock inte vid sluten omröstning, där lotten avgör.

 

§  5  Styrelsen

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år, med hälften ena året och andra häften året därpå. Styrelsen utser inom sig verkställande ledamöter.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen kallas dessutom när minst tre ledamöter så begär av ordföranden. Styrelsen ska bestå av medlemmar bosatta kring Vättern eller ha anknytning till Vättern eller ha som intresse att verka för att s/s Motala Express åter kommer tillbaka till Vättern.

 

§  6  Styrelsens åligganden

Styrelsen leder föreningens verksamhet och beslutar i föreningens angelägenheter. Frågor av avgörande betydelse föreläggs dock föreningen för beslut vid årsmötet. Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser.

 

§  7  Valberedning

Valberedningen består av två personer, och väljs för två år. Valberedningen förbereder och föreslår val av styrelse och revisorer till nästa årsmöte.

 

§  8  Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses två revisorer och en suppleant, vilka samtliga väljs för två år.

 

§  9  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Förslag till budget för kommande verksamhetsår upprättas av styrelsen. För det närmast förflutna verksamhetsåret avger styrelsen årsberättelse, bestående av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (resultat- resp balansräkning). Årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

 

§ 10 Medlemskap före 2007-06-30

Den som erhållit medlemskap före 2007-06-30 i dåvarande Askersunds Ångbåtsförening har vid inträdet i föreningen erlagt en avgift på lägst 200 kronor. Avgiften återbetalas sex månader efter skriftlig anmälan till styrelsen om utträde ur föreningen. Vid begäran om återbetalning ska andelsbevisen i original returneras.

 

§ 11  Stadgeändring

För ändring av stadgarna fordras enhälligt beslut av ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Extra årsmöte kan hållas med minst sex månaders mellanrum.

 

§ 12  Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen sker enligt § 11. Vid föreningens upplösning återbetalas erlagda inträdesavgifter. I beslutet om upplösning skall anges hur föreningens övriga tillgångar skall användas.

……………………………………………………………………………………….

 

Stadgarna är antagna vid årsmöte i ”Askersunds Ångbåtsförening” 2007-06-30, då föreningen ombildades till ”Motala Express´Ångbåtsförening”.

 

Stadgarna är reviderade på grund av att s/s Motala Express lämnade Vättern den 11 oktober 2010. Stadgarna är antagna vid årsmötet i Vadstena 2012-06-17.